فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

میدان شیطان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) شر بقاع الأرض الأسواق و هی میدان ابلیس یغدو برایته و یضع کرسیه و یبث ذریته فبین مطفف فی قفیز أو طائش فی میزان أو سارق فی ذرع أو کاذب فی سلعة؛(1898) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بدترین قطعه زمین بازار است و بازار، میدان ابلیس است و صبحگاهان شیطان پرچم خود را در آن بالا می برد و تخت خود را در کنارش قرار داده و خود بر آن می نشیند و فرزندان و نوادگان خود را جهت اغواء مردم به کار می گمارد و آنان نیز به طرق مختلف دست به کار می شوند.

شیطان انسی

عن بعض أصحابنا رفعه الی أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت له ما العقل قال ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان قال قلت فالذی کان فی معاویة فقال تلک النکراء تلک الشیطنة و هی شبیهة بالعقل و لیست بالعقل؛(1899) شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: عقل چیست؟ فرمود: چیزی است که بوسیله آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آید. آن شخص گوید: گفتم: پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود: آن نیرنگ است، آن شیطنت است، آن نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست.

داستانها