فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دیدار ابلیس با حضرت موسی (علیه السلام)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بینما موسی بن عمران جالس اذ أقبل ابلیس الی أن قال قال له موسی فأخبرنی بالذنب الذی اذا أذنبه ابن آدم استحوذت علیه فقال اذا أعجبته نفسه و استکثر عمله و صغر فی عینه ذنبه؛(1896) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: حضرت موسی بن عمران در نقطه ای نشسته بود که ابلیس به سویش آمد. از وی پرسید: کدام گناه است که وقتی اولاد آدم مرتکب آن می شود تو بر وی غلبه پیدا می کنی؟ شیطان پاسخ داد: وقتی از اعمال خویش به عجب بیاید، کارهای خوب خود را بسیار بشمرد و گناه خویشتن را ناچیز تلقی نماید.

برنامه شیطان

ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید أن یحل دینکم عقدة عقدة و یعطیکم بالجماعة الفرقة و بالفرقة الفتنة؛(1897) شیطان راههای خود را برای شما آسان می کند و از این کار قصدش آن است که پیوندهای دینی ضمیرتان را گره گره بگشاید؛ جماعت شما را به پراکندگی مبدل سازد و با تفرقه افکنی ایجاد فتنه و فساد نماید.

میدان شیطان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) شر بقاع الأرض الأسواق و هی میدان ابلیس یغدو برایته و یضع کرسیه و یبث ذریته فبین مطفف فی قفیز أو طائش فی میزان أو سارق فی ذرع أو کاذب فی سلعة؛(1898) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بدترین قطعه زمین بازار است و بازار، میدان ابلیس است و صبحگاهان شیطان پرچم خود را در آن بالا می برد و تخت خود را در کنارش قرار داده و خود بر آن می نشیند و فرزندان و نوادگان خود را جهت اغواء مردم به کار می گمارد و آنان نیز به طرق مختلف دست به کار می شوند.