فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تعدد شیاطین

و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیطین الانس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون و لتصغی الیه أفئدة الذین لا یؤمنون بالاخرة و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون؛(1887) اینچنین در برابر هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم؛ آنها بطور سری (و درگوشی) سخنان فریبنده و بی اساس (برای اغفال مردم) به یکدیگر می گفتند؛ و اگر پروردگارت می خواست، چنین نمی کردند؛ (و می توانست جلو آنها را بگیرد؛ ولی اجبار سودی ندارد.) بنابراین، آنها و تهمتهایشان را به حال خود واگذار! نتیجه (وسوسه های شیطان و تبلیغات شیطان صفتان) این خواهد شد که دلهای منکران قیامت، به آنها متمایل گردد؛ و به آن راضی شوند؛ و هر گناهی که بخواهند، انجام دهند!.

ابزار کار شیطان

یأیها الذین ءامنوا انما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون؛(1888) ای کسانی که ایمان آورده اید! شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعی بخت آزمایی ] پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید!

حد سلطه شیطان

و قال الشیطان لما قضی الأمر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فأخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطن الا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلاتلومونی ولوموا أنفسکم ما أنا بمصرخکم و ما أنتم بمصرخی انی کفرت بما أشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب ألیم؛(1889) و شیطان، هنگامی که کار تمام می شود، می گوید: خداوند به شما وعده حق داد؛ و من به شما وعده (باطل) دادم، و تخلف کردم! من بر شما تسلطی نداشتم، جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید! بنابراین، مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید! نه من فریادرس شما هستم، و نه شما فریادرس من! من نسبت به شرک شما درباره خود، که از قبل داشتید، (و اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا قرار دادید) بیزار و کافرم! مسلماً ستمکاران عذاب دردناکی دارند!