فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

عاقبت شیطان

کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری ء منک انی أخاف الله رب العالمین فکان عاقبتهما أنهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزؤا الظالمین؛(1882) کار آنها همچون شیطان است که به انسان گفت: کافر شو (تا مشکلات تو را حل کنم! اما هنگامی که کافر شد گفت: من از تو بیزارم، من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم! سرانجام کارشان این شد که هر دو در آتش دوزخ خواهند بود، جاودانه در آن می مانند؛ و این است کیفر ستمکاران!

شیطان دشمن انسان

ألم أعهد الیکم یبنی ءادم أن لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین؛(1883) آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید، که او برای شما دشمن آشکاری است؟!