فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شیطان

آیات

عاقبت شیطان

کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری ء منک انی أخاف الله رب العالمین فکان عاقبتهما أنهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزؤا الظالمین؛(1882) کار آنها همچون شیطان است که به انسان گفت: کافر شو (تا مشکلات تو را حل کنم! اما هنگامی که کافر شد گفت: من از تو بیزارم، من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم! سرانجام کارشان این شد که هر دو در آتش دوزخ خواهند بود، جاودانه در آن می مانند؛ و این است کیفر ستمکاران!