فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

خاطر خوش

حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

غم و شادی

ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن
ابو سعید ابوالخیر