فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دعابه

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ما من مؤمن الا و فیه دعابة قلت و ما الدعابة قال المزاح؛(1873) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه در او دعابه است، عرض کردم: دعابه چیست؟ فرمود: شوخی.

داستانها

پاداش شادمان کردن مؤمن

امام صادق (علیه السلام) فرمود: خداوند به حضرت داود (علیه السلام) وحی کرد که بنده ای از بندگان من به سوی من با حسنه می آید که بخاطر آن، بهشت را بر او مباح می نمایم. داود (علیه السلام) عرض کرد: آن حسنه چیست؟ خداوند به او وحی کرد: یدخل علی عبدی المؤمن سروراً ولو بتمرة؛ آن حسنه این است که بنده با ایمان را - هر چند با یک عدد خرما - شادمان سازد. داود (علیه السلام) به خداوند عرض کرد: سزاوار است کسی که تو را شناخت، امیدش را از تو قطع نکند.(1874)