فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ملاک خشم و شادی

قال أبو عبدالله (علیه السلام) انما المؤمن الذی اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق و اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل و اذا قدر لم یأخذ أکثر مماله؛(1871) راوی می گوید امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا مؤمن کسی است که وقتی خشم گیرد، خشمش او را از حق خارج نکند و چون شاد شود، شادی اش او را به باطل نمی کشد و وقتی توانا شود بیشتر از آنچه مال اوست، برنگیرد.

شوخ طبع، محبوب خداوند

قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول ان الله عزوجل یحب المداعب فی الجماعة بلا رفث؛(1872) امام باقر (علیه السلام) فرمود: خدای عزوجل آن کس را که میان جمعی شوخی و خوشمزگی کند، دوست دارد و در صورتیکه فحشی در میان نباشد.

دعابه

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ما من مؤمن الا و فیه دعابة قلت و ما الدعابة قال المزاح؛(1873) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه در او دعابه است، عرض کردم: دعابه چیست؟ فرمود: شوخی.