فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزش شاد نمودن مؤمن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من سر مؤمناً فقد سرنی و من سرنی فقد سرالله؛(1870) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس مؤمنی را شاد کند، مرا شاد کرده و هر کس مرا شاد کند، خدا را شاد کرده است.

ملاک خشم و شادی

قال أبو عبدالله (علیه السلام) انما المؤمن الذی اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق و اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل و اذا قدر لم یأخذ أکثر مماله؛(1871) راوی می گوید امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا مؤمن کسی است که وقتی خشم گیرد، خشمش او را از حق خارج نکند و چون شاد شود، شادی اش او را به باطل نمی کشد و وقتی توانا شود بیشتر از آنچه مال اوست، برنگیرد.

شوخ طبع، محبوب خداوند

قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول ان الله عزوجل یحب المداعب فی الجماعة بلا رفث؛(1872) امام باقر (علیه السلام) فرمود: خدای عزوجل آن کس را که میان جمعی شوخی و خوشمزگی کند، دوست دارد و در صورتیکه فحشی در میان نباشد.