فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عبادت با شاد نمودن مؤمن

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال تبسم الرجل فی وجه أخیه حسنة و صرف القذی عنه حسنة و ما عبدالله بشی ء أحب الی الله من ادخال السرور علی المؤمن؛(1869) امام باقر (علیه السلام) فرمود: لبخند شخص روی برادرش حسنه است و برداشتن خاشاک از رویش حسنه است، و خداوند با چیزی برتر از شاد کردن مؤمن عبادت نشده است.

ارزش شاد نمودن مؤمن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من سر مؤمناً فقد سرنی و من سرنی فقد سرالله؛(1870) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس مؤمنی را شاد کند، مرا شاد کرده و هر کس مرا شاد کند، خدا را شاد کرده است.

ملاک خشم و شادی

قال أبو عبدالله (علیه السلام) انما المؤمن الذی اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق و اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل و اذا قدر لم یأخذ أکثر مماله؛(1871) راوی می گوید امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا مؤمن کسی است که وقتی خشم گیرد، خشمش او را از حق خارج نکند و چون شاد شود، شادی اش او را به باطل نمی کشد و وقتی توانا شود بیشتر از آنچه مال اوست، برنگیرد.