فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مضرات حزن و اندوه

الحزن یهدم الجسد؛(1862) علی (علیه السلام) فرموده غم و اندوه تعادل جسم را بر هم می زند و بدن آدمی را ویران می کند.

شادی مؤمن، شادی خدا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال لا یری أحدکم اذا أدخل علی مؤمن سروراً أنه علیه أدخله فقط بل و الله علینا بل و الله علی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)؛(1863) امام صادق (علیه السلام) فرمود: وقتی یکی از شما مؤمنی را شاد می کند، نپندارد که تنها او را شاد کرده است، بلکه به خدا سوگند ما را نیز شاد کرده است، رسول خدا را هم شاد کرده است.

محبوبترین اعمال نزد خدا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من أحب الأعمال الی الله عزوجل ادخال السرور علی المؤمن اشباع جوعته أو تنفیس کربته أو قضاء دینه؛(1864) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از محبوب ترین اعمال در پیشگاه خداوند عزوجل شاد کردن مؤمن است: چه با سیر کردن، چه با چاره گرفتاری یا پرداختن بدهی اش.