فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خوشحالی های صحیح و غلط

قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفر حوا هو خیر ممایجمعون؛(1861) بگو: به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند؛ که این، از تمام آنچه گردآوری کرده اند، بهتر است!

روایات

مضرات حزن و اندوه

الحزن یهدم الجسد؛(1862) علی (علیه السلام) فرموده غم و اندوه تعادل جسم را بر هم می زند و بدن آدمی را ویران می کند.