فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ثواب و اهمیت مصائب

فاستجاب لهم ربهم أنی لا أضیع عمل عمل منکم من ذکر أو أنثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا و أخرجوا من دیارهم و أوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله و الله عنده حسن الثواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد؛(1858) خداوند، درخواست آنها را پذیرفت؛ (و فرمود:) من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد؛ شما همنوعید، و از جنس یکدیگر! آنها که در راه خدا هجرت کردند، و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند، و جنگ کردند و کشته شدند، بیقین گناهانشان را می بخشم؛ و آنها را در باغهای بهشتی، که از زیر درختانش نهرها جاری است، وارد می کنم. این پاداشی است از طرف خداوند؛ و بهترین پاداشها نزد پروردگار است. رفت و آمد (پیروزمندانه) کافران در شهرها، تو را نفریبد!

خوشحالی انسان هنگام رحمت و نعمت

و اذا أذقنا الناس رحمة فرحوابها و ان تصبهم سیئة بماقدمت أیدیهم اذا هم یقنطون؛(1859) و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم، از آن خوشحال می شوند؛ و هرگاه رنج و مصیبتی بخاطر اعمالی که انجام داده اند به آنان رسد، ناگهان مأیوس می شوند!

خوشحالی های بیجا و عوارض شوم آن

فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم أبوب کل شی ء حتی اذا فرحوا بما أوتوا أخذنهم بغتة فاذا هم مبلسون؛(1860) (آری،) هنگامی که (اندرزها سودی نبخشید، و) آنچه را به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند، درهای همه چیز (از نعمتها) را به روی آنها گشودیم؛ تا (کاملا) خوشحال شدند (و دل به آن بستند)؛ ناگهان آنها را گرفتیم (و سخت مجازات کردیم)؛ در این هنگام، همگی مأیوس شدند؛ (و درهای امید به روی آنها بسته شد).