فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شادی منافق هنگام شکست مؤمن

ان تصبک حسنة تسؤهم و ان تصبک مصیبة یقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل و یتولوا و هم فرحون؛(1857) هرگاه نیکی به تو رسد، آنها را ناراحت می کند؛ و اگر مصیبتی به تو رسد، می گویند: ما تصمیم خود را از پیش گرفته ایم. و باز می گردند در حالی که خوشحالند!

ثواب و اهمیت مصائب

فاستجاب لهم ربهم أنی لا أضیع عمل عمل منکم من ذکر أو أنثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا و أخرجوا من دیارهم و أوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله و الله عنده حسن الثواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد؛(1858) خداوند، درخواست آنها را پذیرفت؛ (و فرمود:) من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد؛ شما همنوعید، و از جنس یکدیگر! آنها که در راه خدا هجرت کردند، و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند، و جنگ کردند و کشته شدند، بیقین گناهانشان را می بخشم؛ و آنها را در باغهای بهشتی، که از زیر درختانش نهرها جاری است، وارد می کنم. این پاداشی است از طرف خداوند؛ و بهترین پاداشها نزد پروردگار است. رفت و آمد (پیروزمندانه) کافران در شهرها، تو را نفریبد!

خوشحالی انسان هنگام رحمت و نعمت

و اذا أذقنا الناس رحمة فرحوابها و ان تصبهم سیئة بماقدمت أیدیهم اذا هم یقنطون؛(1859) و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم، از آن خوشحال می شوند؛ و هرگاه رنج و مصیبتی بخاطر اعمالی که انجام داده اند به آنان رسد، ناگهان مأیوس می شوند!