فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مصائب و ناراحتی ها ممکن است جلوه لطف حق باشد

و لقد أخذنا ءال فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون؛(1855) و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را به خشکسالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم، شاید متذکر گردند!

استرجاع در هنگام غم و مصیبت

الذین اذا أصبتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه رجعون أولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئک هم المهتدون؛(1856) آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد، می گویند: ما از آن خدائیم؛ و به سوی او باز می گردیم! اینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند هدایت یافتگان!

شادی منافق هنگام شکست مؤمن

ان تصبک حسنة تسؤهم و ان تصبک مصیبة یقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل و یتولوا و هم فرحون؛(1857) هرگاه نیکی به تو رسد، آنها را ناراحت می کند؛ و اگر مصیبتی به تو رسد، می گویند: ما تصمیم خود را از پیش گرفته ایم. و باز می گردند در حالی که خوشحالند!