فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شادی و غم

آیات

مصائب و ناراحتی ها ممکن است جلوه لطف حق باشد

و لقد أخذنا ءال فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون؛(1855) و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را به خشکسالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم، شاید متذکر گردند!