فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شرف مرد

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود

زر زیاد

به تو بیش از تو گر زری دادند دان که از بهر دیگری دادند

گرامی شدن

چو بخشنده باشی گرامی شوی ز دانایی و داد نامی شوی
فردوسی