فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بخشندگی

جوانمرد خوشخوی و بخشنده باش چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش
سعدی

شرف مرد

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود

زر زیاد

به تو بیش از تو گر زری دادند دان که از بهر دیگری دادند