فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

بخشندگی

جوانمرد خوشخوی و بخشنده باش چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش
سعدی

شرف مرد

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود