فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سخاوت آیت الله بروجردی (رحمه الله)

آیت الله بروجردی (رحمه الله) از پول وجوهات استفاده نمی نمود، بلکه با ماهی دو هزار تومان از اجاره ملکی که در بروجرد داشت، زندگی می کرد. ولی خیلی سخاوتمند بود. یکی از روحانیون شهرستان ساوه، مقداری سهم امام آورده بود. ایشان پول را گرفتند و مقداری هم روی آن گذاشتند و به آن آقا باز گرداندند. در زمان جنگ جهانی دوم، ملکی در بروجرد داشتند که به قیمت شش هزار تومان فروختند. این پول در پاکتی بود، یکی از اهل علم برای شصت تومان کرایه عقب افتاده منزل، تقاضای کمک کرده بود. ایشان به اندازه اجاره منزل آن آقا پول در پاکتی گذاشته بودند. وقتی آن شخص مراجعه کرد، اشتباهی پاکت پول ملک را می دهند. آن آقا پس از اطلاع از داخل پاکت، باز می گردد و آن را تقدیم ایشان می کند. اما آن آقا نمی پذیرد و می فرمایند: چیزی را که دادیم پس نمی گیریم(1850).

سخاوت امام علی (علیه السلام)

امام علی (علیه السلام) در کنار کعبه برای دعا و نیایش حضور داشت. دید جوانی پرده کعبه را گرفته و عرض می کند: خدایا! من نیازمند چهار هزار درهم پول هستم که با هزار درهم آن قرضم را ادا کنم و با هزار درهم آن خانه ای تهیه کنم و با هزار درهم آن همسری انتخاب کنم و با هزار درهم دیگر کسب و کاری برای خود دست و پا کنم. حضرت (علیه السلام) همین که صدای آن جوان را شنید، فرمود: تو انصاف را رعایت کردی، پس از آن که از مکه بازگشتی، به مدینه بیاتا من نیازت را برآورم. جوان پس از چند روز وارد مدینه شد و از مردم سراغ خانه امام علی (علیه السلام) را گرفت، اولین کسی که با او رو به رو شد، امام حسین (علیه السلام) بود. آن مرد به همراه امام حسین (علیه السلام) به طرف خانه امام علی (علیه السلام) حرکت کرد و در بین راه پرسید: تو کیستی؟ حضرت فرمود: من حسین بن علی هستم، پدرم علی و مادرم فاطمه و جدم پیامبر خدا و برادرم حسن مجتبی (علیه السلام) است. آن مرد گفت: سعادت دنیا از هر طرف به تو روی آورده است. وقتی به خانه رسیدند، جوان عرب به امام حسین (علیه السلام) عرض کرد: به پدرت بگو جوان عربی که به او قول داده بودی تا نیازش را بر طرف کنی، آمده است. امام حسین (علیه السلام) ماجرا را باز گفت و امام علی (علیه السلام) او را به درون خانه دعوت نمود، آنگاه سلمان را طلبید و به او فرمود: باغی دارم می خواهم آن را بفروشم، سلمان میان مردم جار زد و سرانجام باغ به دوازده هزار درهم فروخته شد. امام (علیه السلام) ابتدا چهار هزار درهم از آن پول را به جوان داد و آن چه باقی مانده بود را به فقرای مدینه بخشید، در حالی که چیزی باقی نماند.(1851)

کودک سخاوت را از مادر می آموزد!

در تاریخ می خوانیم که صاحب بن عباد مرد بسیار با سخاوتی بود، خودش گفته است که من این سخاوت را از مادرم آموخته ام، زیرا مادرم هر روز که می خواست به مدرسه روانه ام کند، پولی به من می داد و می گفت: این پول را صدقه بده! این کار او موجب شد تا من به بخشش خوبگیرم و سخی شوم. او با این کار ساده اش به من فهماند همان طور که باید به فکر خود باشم، باید به فکر دیگران نیز باشم(1852).