فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

داستان مرحوم شفتی اصفهانی

در احوالات مرحوم شفتی اصفهانی می نویسند: ایشان وقتی از نجف مهاجرت کرد و در حوزه علمیه اصفهان وارد شد، دارای وضع مالی بسیار نامساعدی بود، به طوریکه برای رفع گرسنگی و امرار معاش از پوست خربزه هایی که مردم دور می انداختند، استفاده می نمود. مجموع سرمایه ایشان، یک بقچه و چند جلد کتاب و وسیله مختصری بود که از آن استفاده می کرد. مرحوم کلباسی که با ایشان مراوده داشت، روزی وارد حجره ایشان شد و دید که ایشان بر اثر گرسنگی از حال رفته است، با عجله ماجرا را با دوستان در میان گذاشت و آنها پولی به وی دادند تا به مرحوم شفتی (رحمه الله) برساند. ایشان خود می گوید: به بازار رفتم و با آن پول یک دل و جگر و قلوه خریدم و با عجله بیرون آمدم. در میان راه به خرابه ای رسیدم، دیدم سگی وضع حمل کرده و چند توله اطرافش را گرفته اند و به سینه او چسبیده اند و می خواهند شیر بخورند. اما آن سگ بر اثر گرسنگی به شدت ضعیف شده و شیری ندارد. به همین خاطر من آن سگ را بر خود ترجیح دادم و اول مقداری از دل و جگری که خریده بودم را جلویش انداختم، آن حیوان همه آن را یک لقمه کرد و با نگاه عجیبی به من، با زبان بی زبانی دوباره درخواست کرد. من هم همه آنچه را داشتم جلوی او انداختم. در آن حال دیدم که آن سگ سر به آسمان بلند کرد و ذوذه ای کشید، من یقین کردم که در برابر این خدمتی که به او کردم و به پاس تشکر، من را دعا کرد. خلاصه وقتی به حجره آمدم روز به روز وضع مالی و مادی من بالا گرفت. آنقدر وضع مالی ایشان خوب شده بود که یک روز بالای منبر خطاب به مردم فرمود: پس از اتمام سخنانم، به فقرا و نیازمندان بگویید بیایند. و ایشان در آن مجلس بیش از هجده هزار تومان را صدقه می دهد(1849).

سخاوت آیت الله بروجردی (رحمه الله)

آیت الله بروجردی (رحمه الله) از پول وجوهات استفاده نمی نمود، بلکه با ماهی دو هزار تومان از اجاره ملکی که در بروجرد داشت، زندگی می کرد. ولی خیلی سخاوتمند بود. یکی از روحانیون شهرستان ساوه، مقداری سهم امام آورده بود. ایشان پول را گرفتند و مقداری هم روی آن گذاشتند و به آن آقا باز گرداندند. در زمان جنگ جهانی دوم، ملکی در بروجرد داشتند که به قیمت شش هزار تومان فروختند. این پول در پاکتی بود، یکی از اهل علم برای شصت تومان کرایه عقب افتاده منزل، تقاضای کمک کرده بود. ایشان به اندازه اجاره منزل آن آقا پول در پاکتی گذاشته بودند. وقتی آن شخص مراجعه کرد، اشتباهی پاکت پول ملک را می دهند. آن آقا پس از اطلاع از داخل پاکت، باز می گردد و آن را تقدیم ایشان می کند. اما آن آقا نمی پذیرد و می فرمایند: چیزی را که دادیم پس نمی گیریم(1850).