فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سخاوت آری، اسراف ممنوع

عن علی (علیه السلام) کن سمحاً ولا تکن مبذراً؛(1847) سخاوتمند باش، اسراف کننده نباش.

شناخت سخاوت

عن علی (علیه السلام) فأما ما کان عن مسألة فحیاء و تذمم؛(1848) آنچه را که پس از سؤال کردن می بخشی برای حیاء و دوری از بدگویی هاست.

داستانها