فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزش سخاوت

عن علی (علیه السلام) ان أفضل ما استجلب به الثناء، السخاء، و ان أجزل ما استدرت به الأرباح الباقیة، الصدقة؛(1841) براستی افزونترین چیزی که بوسیله آن ستایش جلب می شود سخاوت بوده، و بزرگترین چیزی که به سبب آن سودهای پاینده روان می گردد صدقه دادن است.

اثر سخاوت

عن علی (علیه السلام) السخاء یزرع المحبة؛ سخاوت بذر دوستی را در دلها می کارد.
السخاء یثمر الصفاء؛ سخاوت صفا(ی باطن) را ثمره دهد(1842).

حد سخاوت

قال أبو محمد العسکری (علیه السلام) ان للسخاء مقدارا فان زاد علیه فهو سرف؛(1843) امام عسکری (علیه السلام) فرمودند: برای سخاوت مقداری است که اگر از آن حد تجاوز کند، اسراف است.