فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جاهل سخی

قال الصادق (علیه السلام) جاهل سخی أفضل من ناسک بخیل؛(1840) امام صادق (علیه السلام) فرمود: جاهل سخاوتمند نزد خدا از عابد بخیل محبوب تر است..

ارزش سخاوت

عن علی (علیه السلام) ان أفضل ما استجلب به الثناء، السخاء، و ان أجزل ما استدرت به الأرباح الباقیة، الصدقة؛(1841) براستی افزونترین چیزی که بوسیله آن ستایش جلب می شود سخاوت بوده، و بزرگترین چیزی که به سبب آن سودهای پاینده روان می گردد صدقه دادن است.

اثر سخاوت

عن علی (علیه السلام) السخاء یزرع المحبة؛ سخاوت بذر دوستی را در دلها می کارد.
السخاء یثمر الصفاء؛ سخاوت صفا(ی باطن) را ثمره دهد(1842).