فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از اخلاق انبیاء

السخاء خلق الأنبیاء؛(1839) علی (علیه السلام) فرمودند: سخاوت خصلت پیامبران است.

جاهل سخی

قال الصادق (علیه السلام) جاهل سخی أفضل من ناسک بخیل؛(1840) امام صادق (علیه السلام) فرمود: جاهل سخاوتمند نزد خدا از عابد بخیل محبوب تر است..

ارزش سخاوت

عن علی (علیه السلام) ان أفضل ما استجلب به الثناء، السخاء، و ان أجزل ما استدرت به الأرباح الباقیة، الصدقة؛(1841) براستی افزونترین چیزی که بوسیله آن ستایش جلب می شود سخاوت بوده، و بزرگترین چیزی که به سبب آن سودهای پاینده روان می گردد صدقه دادن است.