فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

جایگاه سخاوت

و قال علی (علیه السلام) ان الدین لشجرة أصلها الیقین و فرعها التقی و نورها الحیاء و ثمرها السخاء؛(1838) ایمان درختی است که ریشه اش یقین و شاخه اش پرهیزگاری و شکوفه اش حیا و میوه اش بخشندگی است.

بهترین خوی

السخاء و الحیاء أفضل الخلق؛ علی (علیه السلام) سخاوت و شرم بهترین خلق و خوی است.