فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سخاوتمند بر خوردار از محبت الهی

لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بماءاتاهم و الله لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و من یتول فان الله هو الغنی الحمید؛(1837) این بخاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید، و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید؛ و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد! همانها که بخل می ورزند و مردم را به بخل دعوت می کنند؛ و هر کس (از این فرمان) روی گردان شود، (به خود زیان می رساند نه به خدا)، چرا که خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است!

روایات

جایگاه سخاوت

و قال علی (علیه السلام) ان الدین لشجرة أصلها الیقین و فرعها التقی و نورها الحیاء و ثمرها السخاء؛(1838) ایمان درختی است که ریشه اش یقین و شاخه اش پرهیزگاری و شکوفه اش حیا و میوه اش بخشندگی است.