فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثرات بخشش

الذین ینفقون أمولهم بالیل و النهار سرا و علانیة فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛(1831) آنها که اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشکار، انفاق می کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است؛ نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین می شوند.

سخاوت از صفات متقین

الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛(1832) همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند؛ و خشم خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم در می گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

تحریض بر سخاوت

و لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک و لا تبسطها کل البسطفتقعد ملوماً محسوراً؛(1833) هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، (و ترک انفاق و بخشش منما) و بیش از حد (نیز) دست خود را مگشای، تا مورد سرزنش قرارگیری و از کار فرومانی!