فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سخاوت

آیات

اثرات بخشش

الذین ینفقون أمولهم بالیل و النهار سرا و علانیة فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛(1831) آنها که اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشکار، انفاق می کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است؛ نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین می شوند.