فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

لباس زیبا

تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
سعدی

سادگی

دل زهر نقش گشته ساده مرا دو جهان از نظر فتاده مرا
صائب تبریزی

ساده دل

اندیشه را رها کن و دل ساده شو تمام چون روی آینه که به نقش و نگار نیست
چون ساده شد زنقش همه نقشها دراوست آن ساده رو ز روی کسی شرمسار نیست
مولوی