فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

لباس زیبا

تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
سعدی

سادگی

دل زهر نقش گشته ساده مرا دو جهان از نظر فتاده مرا
صائب تبریزی