فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نمونه ای از ساده زیستی

آقای کشمیری (رحمه الله) دو ساعت از شب گذشته افطار می کرد و اگر افطارش را که عبارت بود از یک بشقاب که در وسط آن یک لقمه پلو بود، برای ما می آوردند، قطعاً سیر نمی شدیم. کم می خوردند و از پرخوری اجتناب می کردند مگر به عنوان ثانوی؛ مثلاً با میهمان و امثال آن. این نوع زندگی نظیر زمان حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیر (علیه السلام) است که به چند دانه ای خرما افطار می کردند؛ ولی ما ثروت و سرمایه را در محسوسات می بینیم، لذا اگر به میهمانی دعوت شویم و خورشت نباشد، می گوییم به ما اهانت شد! آقایی به میهمانی دعوت شد، با نان خشک و سکنجبین، بدون چای از او پذیرایی کردند. آری! اینان زندگی دنیا را با سادگی و قناعت گذراندند. با این حال ما چه قدر ناشکریم. مرحوم حاج آقا رضا همدانی(1809) با چراغ بیت الخلاء(1810) مطالعه می کرد. منظورم این است که نباید مقید باشیم؛ زیرا خوشی های دنیا مقید به زمان و محدود است. این بلاها که در شهرها می بارد را تماشا کنید. خوشی و ناخوشی زندگی دنیا می گذرد، و خوشی ها و عیش پارسال برای امروز بی فایده است و لذت امروز هم برای فردا بی اثر است، و خوشی فردا هم برای امروز بی فایده است(1811).

ساده زیستی حضرت زهرا (علیها السلام)

سلمان فارسی می گوید: روزی حضرت فاطمه (علیه السلام) را دیدم که چادری وصله دار و ساده بر سر داشت، تعجب کردم و گفتم: عجبا! دختران پادشاهان ایران و روم بر کرسی های طلایی می نشینند و پارچه های زرباف به تن می کنند؛ اما این دختر رسول خداست که نه چارهای گران قیمت بر سر دارد و نه لباس های زیبا! فاطمه (علیها السلام) پاسخ داد: ای سلمان! خدای تعالی لباس های زینتی و تخت های طلایی را برای ما در روز آخرت ذخیره کرده است. آن گاه حضرت زهرا (علیها السلام) خدمت پدر بزرگوار خود رسید و عرض کرد: یا رسول الله! ان سلمان تعجب من لباسی؛ ای رسول خدا! سلمان از سادگی لباسم تعجب نموده است. سپس فرمود: سوگند به آن خدایی که تو را مبعوث نمود، مدت پنج سال است که فرش خانه ما پوست گوسفندی است که روزها بر روی آن شترمان علف می خورد و شب ها بر روی آن می خوابیم و بالش ما چرمی است که از لیف خرما پر شده است.(1812)

سادگی در حشر!

سعدی از زبان فقیر زاده ای خطاب به توانگر زاده ای می گوید: توانگر زاده ای دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه ای مناظره می کند که صندوق تابوت پدر من سنگین است و بر روی آن فرش رخام انداخته و خشت فلان بر روی او ساخته ایم، اما گور پدر تو فقط خشتی است که مشتی خاک بر آن پاشیده اند. درویش پسر این بشنید و گفت: تا پدرت زیر آن سنگ های گران بر خود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت خواهد رسید!(1813)