فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ساده زیستی امام علی (علیه السلام)

فو الله ما کنزت من دنیاکم...؛(1806) علی (علیه السلام) سوگند بخدا، از دنیای شما چیزی نیاندوختم.

ساده زیستی و گشایش

قلة العیال أحد الیسارین؛(1807) کمی زن و فرزند یکی از راههای گشایش است.

داستانها