فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ساده زیستی و کارگری حضرت داود (علیه السلام)

فلقد کان یعمل سفائف الخوص بیده؛(1805) علی (علیه السلام) می فرماید حضرت داود (علیه السلام) با دست خود از لیف خرما زنبیل می بافت.

ساده زیستی امام علی (علیه السلام)

فو الله ما کنزت من دنیاکم...؛(1806) علی (علیه السلام) سوگند بخدا، از دنیای شما چیزی نیاندوختم.

ساده زیستی و گشایش

قلة العیال أحد الیسارین؛(1807) کمی زن و فرزند یکی از راههای گشایش است.