فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اکتفاء به مختصر

من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحة؛(1797) علی (علیه السلام) فرمود: هر کس به درآمدی که به کفاف زندگی اش رسا باشد، اکتفا کند، از پریشان فکری رهیده است آسایش خود را مرتب ساخته است.

بار زندگی بر دوش دیگران

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ملعون ملعون من ألقی کله علی الناس؛(1798) از رحمت خدا به دور است کسی که بار زندگی خود را بر دوش مردم نهد (سربار جامعه باشد).

از صفات مؤمن

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال المؤمن حسن المعونة خفیف المئونة؛(1799) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: آدم با ایمان یاوری اش زیاد و هزینه او کم است.