فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سیره حضرت مسیح (علیه السلام)

علی (علیه السلام) درباره حضرت مسیح (علیه السلام) می فرماید: دابته رجلاه و خادمه یداه... سراجه باللیل القمر؛(1796) (آنچنان ساده زندگی می کرد که): مرکب او دمپایی اش بود و چراغ شب او ماه بود.

اکتفاء به مختصر

من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحة؛(1797) علی (علیه السلام) فرمود: هر کس به درآمدی که به کفاف زندگی اش رسا باشد، اکتفا کند، از پریشان فکری رهیده است آسایش خود را مرتب ساخته است.

بار زندگی بر دوش دیگران

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ملعون ملعون من ألقی کله علی الناس؛(1798) از رحمت خدا به دور است کسی که بار زندگی خود را بر دوش مردم نهد (سربار جامعه باشد).