فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

سیره حضرت مسیح (علیه السلام)

علی (علیه السلام) درباره حضرت مسیح (علیه السلام) می فرماید: دابته رجلاه و خادمه یداه... سراجه باللیل القمر؛(1796) (آنچنان ساده زندگی می کرد که): مرکب او دمپایی اش بود و چراغ شب او ماه بود.

اکتفاء به مختصر

من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحة؛(1797) علی (علیه السلام) فرمود: هر کس به درآمدی که به کفاف زندگی اش رسا باشد، اکتفا کند، از پریشان فکری رهیده است آسایش خود را مرتب ساخته است.