فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهل تجمل و اسراف برادران شیطان

وآت ذا القربی حقه والمسکین وابن السبیل و لا تبذر تبذیراً ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفوراً؛(1795) و حق نزدیکان را بپرداز، و (همچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن، چرا که تبذیر کنندگان، برادران شیاطینند؛ و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود!

روایات

سیره حضرت مسیح (علیه السلام)

علی (علیه السلام) درباره حضرت مسیح (علیه السلام) می فرماید: دابته رجلاه و خادمه یداه... سراجه باللیل القمر؛(1796) (آنچنان ساده زندگی می کرد که): مرکب او دمپایی اش بود و چراغ شب او ماه بود.