فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مذمت تجمل گرانی

من کان یرید الحیوة الدنیا و زینتها نوف الیهم أعملهم فیها و هم فیها لا یبخسون أولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الاالنار و حبط ما صنعوا فیها و بطل ما کانوا یعملون؛(1789) کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند، (نتیجه) اعمالشان را در همین دنیا بطور کامل به آنها می دهیم؛ و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد! (ولی) آنها در آخرت، جز آتش، (سهمی) نخواهند داشت؛ و آنچه را در دنیا (برای غیر خدا) انجام دادند، بر باد می رود؛ و آنچه را عمل می کردند، باطل و بی اثر می شود!.

تکبر و غرور اهل تجمل به مال و فرزند

و ما أرسلنا فی قریة من نذیر الاقال مترفوها انا بما أرسلتم به کفرون و قالوا نحن أکثر أموالا و أولاداً و ما نحن بمعذبین؛(1790) و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم دهنده نفرستادیم مگر اینکه مترفین آنها (که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: ما به آنچه فرستاده شده اید کافریم! و گفتند: اموال و اولاد ما (از همه) بیشتر است (و این نشانه علاقه خدا به ماست!)؛ و ما هرگز مجازات نخواهیم شد!

مال و تجمل، مایه ارزش انسان نیست

اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخریا و رحمة ربک خیر مما یجمعون ولو لا أن یکون الناس أمة وحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفاً من فضة و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم أبوباً و سرراً علیها یتکئون و زخرفاً و ان کل ذلک لما متع الحیوة الدنیا و الاخرة عند ربک للمتقین؛(1791) آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟! ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده (و با هم تعاون نمایند)؛ و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است! اگر (تمکن کفار از مواهب مادی) سبب نمی شد که همه مردم امت واحد (گمراهی) شوند، ما برای کسانی که به (خداوند) رحمان کافر می شدند خانه هایی قرار می دادیم با سقفهایی از نقره و نردبانهایی که از آن بالا روند. و برای خانه هایشان درها و تختهایی (زیبا و نقره ای) قرار می دادیم که بر آن تکیه کنند؛ و انواع زیورها؛ ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست، و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است!