فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

مذمت تجمل گرانی

من کان یرید الحیوة الدنیا و زینتها نوف الیهم أعملهم فیها و هم فیها لا یبخسون أولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الاالنار و حبط ما صنعوا فیها و بطل ما کانوا یعملون؛(1789) کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند، (نتیجه) اعمالشان را در همین دنیا بطور کامل به آنها می دهیم؛ و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد! (ولی) آنها در آخرت، جز آتش، (سهمی) نخواهند داشت؛ و آنچه را در دنیا (برای غیر خدا) انجام دادند، بر باد می رود؛ و آنچه را عمل می کردند، باطل و بی اثر می شود!.

تکبر و غرور اهل تجمل به مال و فرزند

و ما أرسلنا فی قریة من نذیر الاقال مترفوها انا بما أرسلتم به کفرون و قالوا نحن أکثر أموالا و أولاداً و ما نحن بمعذبین؛(1790) و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم دهنده نفرستادیم مگر اینکه مترفین آنها (که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: ما به آنچه فرستاده شده اید کافریم! و گفتند: اموال و اولاد ما (از همه) بیشتر است (و این نشانه علاقه خدا به ماست!)؛ و ما هرگز مجازات نخواهیم شد!