فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ساده زیستی

آیات

مذمت تجمل گرانی

من کان یرید الحیوة الدنیا و زینتها نوف الیهم أعملهم فیها و هم فیها لا یبخسون أولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الاالنار و حبط ما صنعوا فیها و بطل ما کانوا یعملون؛(1789) کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند، (نتیجه) اعمالشان را در همین دنیا بطور کامل به آنها می دهیم؛ و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد! (ولی) آنها در آخرت، جز آتش، (سهمی) نخواهند داشت؛ و آنچه را در دنیا (برای غیر خدا) انجام دادند، بر باد می رود؛ و آنچه را عمل می کردند، باطل و بی اثر می شود!.