فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت زبان

حکیمی خوش زبان پاکیزه گفته است که در زیر زبان، مردم نهفته است
عطار

زبان و اسرار

آدمی مخفی است در زیر زبان این زبان، پرده به درگاه دهان
چون که بادی پرده را در هم کشید سر صحن خانه شد بر ما پدید

سخن و نکته

با خرابات نشینان ز کرامات ملاف هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
حافظ