فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کلید گنج

زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور
سعدی

اهمیت زبان

حکیمی خوش زبان پاکیزه گفته است که در زیر زبان، مردم نهفته است
عطار

زبان و اسرار

آدمی مخفی است در زیر زبان این زبان، پرده به درگاه دهان
چون که بادی پرده را در هم کشید سر صحن خانه شد بر ما پدید