فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کم گو و گزیده!

کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر
نظامی

کلید گنج

زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور
سعدی

اهمیت زبان

حکیمی خوش زبان پاکیزه گفته است که در زیر زبان، مردم نهفته است
عطار