فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سخن مرد

تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد
سعدی

کم گو و گزیده!

کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر
نظامی

کلید گنج

زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور
سعدی