فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بلای آدم

بلای آدمی شد از زبانش که در وی بسته شد سود و زیانش

سخن مرد

تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد
سعدی

کم گو و گزیده!

کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر
نظامی