فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

بلای آدم

بلای آدمی شد از زبانش که در وی بسته شد سود و زیانش

سخن مرد

تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد
سعدی