فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ما لا یعنی...

در روایت می خوانیم که جوانی به دست پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به قبر سپرده شد، یعنی حضرت در غسل و کفن و دفنش شرکت نمودند. بعد از آن که او را در قبر گذاشتند و روی قبر را پوشاندند، مادرش سر قبر آمد و گفت: پسرم! برایت خیلی ناراحت بودم، اما حال که دیدم به دست پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به خاک سپرده شدی، ناراحت نیستم، می دانم که سعاتمندی! پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) چیزی نگفتند. مادرش رفت، بعد فرمودند: قبر چنان فشاری به او داد که استخوان های سینه اش در هم شکسته شد، زیر منگنه الهی له شد! گفتند: یا رسول الله، جوان خوب و آدم رو به راهی بود. فرمود: بلی! اما ما لا یعنی، زیاد داشت. ما لا یعنی این است که آدم حرفی بزند که نه نتیجه دنیایی داشته باشد و نه آخرتی! این گونه حرف ها، اول مصیبتش فشار قبر است ولو آدم خوب و بهشتی باشد.(1786)

اشعار

بلای آدم

بلای آدمی شد از زبانش که در وی بسته شد سود و زیانش