فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نگهداشتن زبان

قال الامام علی (علیه السلام): الکلام فی وثاقک مالم تتکلم به، فاذا تکلمت به صرت فی وثاقه، فاخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک. فرب کلمة سلبت نعمة و جلبت نقمة؛(1772) سخن در بند توست تا بر زبانش نرانی، و چون گفتی اش تو در بند آنی، پس زبانت را نگهدار همچون زر و سیمت، چه بسا سخنی که نعمتی را ربود و نقمتی را جلب نمود.

حرام بودن بهشت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان الله حرم الجنة علی کل فحاش بذی ء قلیل الحیاء لایبالی ما قال و لا ما قیل له؛(1773) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا خداوند بهشت را بر بسیار دشنام گوی بد زبان اندک شرم که به آنچه می گوید و به آنچه درباره اش می گویند، اهمیت نمی دهد حرام کرده است.

بی شباهت ترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أخبرکم بأبعدکم منی شبهاً قالوا بلی یا رسول الله قال الفاحش المتفحش البذی ء البخیل المختال الحقود الحسود القاسی القلب البعید من کل خیر یرجی غیر المأمون من کل شر یتقی؛(1774) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را به دورترین شخص در شباهت به خودم آگاه نکنم؟ گفتند: چرا یا رسول الله! حضرت فرمود: او زشت کار ناسزاگوی بدزبان بخیل متکبر کینه جی حسد ورز سخت دل است. کسی که از هر نیکی ای که امید برود دور است و از هر بدی ای که پرهیز شود از او ایمن نمی توان شد.