فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سکوت مؤمن

امام سجاد (علیه السلام): المؤمن یصمت لیسلم و ینطق لیغنم؛(1770) مؤمن سکوت می کند تا سالم بماند و سخن می گوید تا سود برد.

زبان و ارزش ها

امام حسین (علیه السلام): لاتقولوا بألسنتکم ما ینقص عن قدرکم؛(1771) چیزی بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد.

نگهداشتن زبان

قال الامام علی (علیه السلام): الکلام فی وثاقک مالم تتکلم به، فاذا تکلمت به صرت فی وثاقه، فاخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک. فرب کلمة سلبت نعمة و جلبت نقمة؛(1772) سخن در بند توست تا بر زبانش نرانی، و چون گفتی اش تو در بند آنی، پس زبانت را نگهدار همچون زر و سیمت، چه بسا سخنی که نعمتی را ربود و نقمتی را جلب نمود.